dEnOISE 2


dEnOISE 2 

29 avril 2010 @ SuperDeluxe

Overload Collapse

En Pire

Syndrome WPW

TOKAGE

Keiji Haino + Fuyuki Yamakawa

Going Concern

OFFSEASON

Rokapenis

Illustration : Takashié Nemoto

Design & Collage : Kosuke Kawamura