-


dEnOISE 2 29th april 2010 @ SuperDeluxe


Overload Collapse

En Pire

Syndrome WPW

TOKAGE

Keiji Haino + Fuyuki Yamakawa

Going Concern

OFFSEASON

Rokapenis


Illustration : Takashié Nemoto

Design & Collage : Kosuke Kawamura